Bibliothèque

Musique »

Bekir Sıdkı Sezgin

249 écoutes | Se rendre sur la page de l'artiste

Du Mardi 1 mars 2011 au Jeudi 1 mars 2012 Tout le temps

Titres (51)
Titre Album Durée Écoutes
Ney & Tanbûr Müşterek Taksimi 4:25 24
Tanbûr Taksimi 2:18 22
Bayâti Şarkı - Talih bana küsmüş mü 2:50 12
Şedaraban Peşrev [Tanbûri Cemil Bey] 1:39 7
Şedaraban Beste - Ey safâ-yı ârızından çeşme-i hurşîd âb [Tanbûri İzak Efendi] 3:22 7
Şedaraban Ağır Semâî - Nedir murâd-ı dil-i kûy-i yâri biz biliriz [Hacı Sâdullah Ağa] 3:30 7
Şedaraban Şarkı - Düşünür hep seni rûhum düşünür bî-pâyan [Şemsettin Ziyâ Bey] 2:32 7
Sûzidilârâ Beste - Kemân-ı aşkını çekmek o şûhun hayli müşkilmiş [Sultan III.Selim… 7:27 7
Sûzidilârâ Beste - Çin-i geysûsuna zencîr-i teselsül dediler [Sultan III.Selim… 6:18 7
Rast Şarkı - Mûy-i jülidem oluptur serde anka lânesi [Şâkir Ağa] 3:20 7
Rast Şarkı - Levm eder tâ haşredek gönlüm bana [Hacı Fâîk Bey] 2:52 7
Hüzzâm Peşrev [Gâzi Giray Han] 1:19 7
Hüzzâm Beste - Aldım hayâl-i perçemin ey mâh dîdeme [Kömürcüzade Hafız Mehmed Efendi] 4:13 7
Hüzzâm Ağır Semâî - Kurban olayım gamzene bir kez nazar eyle [Hacı Fâik Bey] 1:43 7
Hüzzâm Şarkı - Sunar bir câm-ı memlû bin tehî peymâneden sonra [Fahri Kopuz] 3:26 7
Bayâti Şarkı - Bilmezsin düşündüğüm ağladıklarım nedir [Râkım Elkutlu] 2:41 7
Bayâti-Araban Şarkı - Gönlümün hayli zaman özge perîşanlığl var [Hacı Arif Bey] 2:10 7
Şedaraban Şarkı - Düşünür hep seni rûhum düşünür bî-pâyan 2:32 5
Kanûn Taksimi 2:40 5
Sûznâk Peşrev [Tanbûri Emin Ağa] 1:28 4
Sûznâk Beste - Rûz u şeb âh eylemekten çâk-çâk oldum yeter [Küçük Mehmet Ağa] 4:29 4
Sûznâk Ağır Semâî - Kapılır her gören ol şûh-i cihan-âşûbu [Küçük Mehmet Ağa] 4:44 4
Sûznâk Yürük Semâî - Ey dil heves-i vuslat-ı cânân sana düşmez [Küçük Mehmet Ağa] 3:00 4
Sûznâk Şarkı - Zevkin ne ise söyle hicâb eyleme benden [Manyasîzâde Refik Bey] 3:51 4
Sûznâk Şarkı - Hüsn âlemini tuttu senin şöhret ü şânın [Hacı Arif Bey] 2:03 4
Nihâvend Yürük Semâî - Bilmezdim özüm gamzene meftûn imişim ben [Tanbûri Ali Efendi] 6:19 4
Nihâvend Şarkı - Mahzûn ise dil anda safâ cilveger olmaz [Hacı Arif Bey] 2:40 4
Hicazkâr Şarkı - Açıl ey gonce-i sad-berg yaraşır [Hacı Arif Bey] 2:33 4
Hicazkâr Şarkı - Akşam olur güneş gider şimdi buradan [Nikoğos Ağa] 3:42 4
Hicazkâr Şarkı - Ben sözüne bağlamam bel [Nûman Ağa] 2:22 4
Uşşak Şarkı - Meyhâne mi bu bezm-i tarabhâne-i Cem mi [Hacı Arif Bey] 5:02 4
Uşşâk Şarkı - Gönlümün bir hâli var ki gam değil kasvet değil [Emin Ongan] 2:19 4
Uşşâk Şarkı - Dağlar dayanmaz enînine dil-i mahzûnumun [Şevkî Bey] 2:59 4
Uşşâk Şarkı - Bîzâr ediyor âlemi bu hâl-i tebâhım [Şefki Bey] 2:29 4
Uşşâk Şarkı - Hasretle bu şeb gâh uyudum gâh uyandım [Nevres Paşa] (Vezir-Kemânî) 4:41 4
Kanûn Taksimi [Erol Deran] 2:00 4
Hüseynî Şarkı - Bir gün gelecek ben gibi nâ-çâr olacaksın [Bîmen Şen] 3:01 1
Hüseynî Şarkı - Ağlama ey âşık-ı mihnetzede gel yanıma [Hacı Fâik Bey] 3:12 1
Hüseynî Şarkı - Varalım kûy-i dil-ârâya gönül Hû diyerek [Fehmi Tokay] 2:42 1
Hüseynî Şarkı - Seven yok sevdiğim dil-hûn eder çok [İsmail Baha Sürelsan] 3:28 1
Hüseynî Şarkı - Serde sevdâ dilde gam sînemde peykân-ı keder [Nikoğos Ağa] 3:56 1
Hüseynî Şarkı - Firkat-i cânan ile nâlân mı oldun ey gönül [Civan Ağa] 2:41 1
Hüseynî Şarkı - Feryâd ediyor bir gül için bülbül-i şeydâ [Suphi Ziyâ Özbekkan] 3:02 1
Hüseynî Şarkı - Nedir bu hâletin ey meh-cemâlim [Şevkî Bey] 3:58 1
Uşşâk Şarkı - Hayli dem zencir-i zülfün aşkının meftûnuyum [Ebû-Bekir Ağa] 4:04 1
Uşşâk Şarkı - Fikr-i vaslın ile ağlar gece gündüz dîdelerim [Selânik'li Ahmet Efendi] 3:28 1
Uşşâk Şarkı - Olmaz dilim elemden bir dem tehî vü hâlî [Hacı Arif Bey] 2:41 1
Uşşâk Şarkı - Neler çektim neler cânân elinden [Lem'î Atlı] 5:31 1
Bayâti Şarkı - Dâim seni ben arardım [Kemânî Ali Ağa] 1:52 1
Bayâti Şarkı - Nâr-ı firkat şûlepâş oldukça sînem dağlıyor [Mahmut Celâleddin Paşa] 2:58 1
Bayâti Şarkı - Sebep ne bakmıyor yârim yüzüme [Markar Ağa] 2:37 1