Les fans de Married Man Cheating With His Wife's Younger… écoutent aussi…

    Titre     Durée Auditeurs
Yang Baosen - Monument of Li Ling: Aria B (Li Ling Bei: Xuan Duan Er) 16:23 1
Yang Baosen - Monument of Li Ling: Aria C (Li Ling Bei: Xuan Duan San) 1:42 2
Tan Xinpei - Selling the Horse (Mai Ma) 3:56 2
Xun Huisheng - Story About the Three Doubts (Xiang Luo Dai: Xuan Duan Yi) 3:39 1
Xun Huisheng - The Famous Courtesan Liu Rushi: Aria a (Liu Ru Shi: Xuan Duan Yi) 6:08 2
Tan Fuying - The Battle of Taiping 3:41 3
Tan Fuying - The Reconciliation of the General and the Minister 3:16 3
Mei Lanfang - The Pavilion of Royal Monuments: Aria D (Yu Bei Ting: Xuan Duan Si) 4:00 4
Mei Lanfang - The Riddle of Lantern (Chun Deng Mi) 3:41 6
Ma Lianliang - Orphan of the Zhaos (Zhao Shi Gu Er) 6:56 2
Zhou Xinfang - Xiao He Pursuing Han Xin In the Moonlight (Xiao He Yue Xia Zhui Han Xin) 3:02 5
Li Shaochun - The Reconciliation of the General and the Minister (Jiang Xiang He) 4:22 3
Zhou Xinfang - Sweeping the Grave (Sao Song Xia Shu) 4:33 3
Ma Lianliang - The Ruse of Empty City: Aria A (Kong Cheng Ji: Xuan Duan Yi) 3:22 1
Zhang Junqiu - The Woman Prisoner Su San: Aria A (Su San Qi Jie: Xuan Duan Yi) 0:49 4
Shang Xiaoyun - Mirror of Longevity (Qian Kun Fu Shou Jing) 3:32 5
Cheng Yanqiu - Unicorn Purse: Aria A (Suo Lin Nang: Xuan Duan Yi) 17:42 8
Zhang Junqiu - The Meeting At Mulberry Garden (Sang Yuan Hui) 8:24 1
Li Shaochun - Wild Pig Forest (Ye Zhu Lin) 5:47 2
Shang Xiaoyun - The Lost Son (Shi Zi Jing Feng) 6:34 8
Tan Xinpei - Selling The Horse 3:58 4
Cheng Yanqiu - The True and False Pan Jinlian (Si Wu Hua Dong) 7:19 4
Guan Bo - The Red Maid: Aria F 4:24 17
Guan Bo - Jin Yu Nu: Aria A 7:32 27
Tan Yuanshou - Pine At the Top of Mount Tai (Yao Xue Na Tai Shan Ding Shang Yi Qing Song) 3:45 7
Tan Yuanshou - Expecting the Victorious Return of a Scout (Pan Wang Zhe Sheng Li Gui Lai De Zhen… 1:27 6
Yin Chengzong - Enmity Buried in the Heart Will Sprout 3:16 2
Yin Chengzong - Never Leave The Field Until All The Wolves Are Killed 2:39 5
Yu Zhenfei - Everlasting Temple: Light Banquet (Chang Sheng Dian: Xiao Yan) 3:50 1
China Peking Opera Academy - Tale of Washing Dress: Encirclement (Huan Sha Ji: Da Wei) 3:43 32
Liu Ying - Uninterrupted Arias of Beijing Opera 3:12 21
Yu Zhenfei - Wei Yang Palace 6:31 0
Yu Shuyan - The Battle of Taiping 3:19 6
Wang Shaolou - Silang Visits His Mother 6:26 6
Meng Xiaodong - The Capture and Release of General Cao 6:08 3
Li Yuru - The Chessboard Mountain 3:10 4
Tong Zhiling - Spinning the New Cotton 6:11 3
Xue Yanqin - The Pansi Cave 9:21 4
Yuan Huiqin - Alerted By The Fire Fight: Aria A 3:04 4
Yuan Huiqin - Silang Visits His Mother: Aria A 3:24 4
Du Jinfang - Carrying on the Red Flag 1:45 5
Li Changchun - Determined to Share the Kindness With Everybody 1:52 6
Fang Rongxiang - Would Never Let the Enemies Run Away 0:49 10
Li Yuru - The Concubine Mei 12:52 2
Xu Biyun - Yu Tangchun 5:15 2
Li Weikang - Palace Sit-In 11:27 4
Du Jinfang - Xie Yaohuan 6:39 9
Yu Shuyan - The Story Of The Orphan: Aria D 5:53 5
Ma Changli - Capture And Release Of General Cao 11:10 4
Qiu Shengrong - Hongyang Cave: Secret Mission (Hong Yang Dong: Qian Xing) 2:04 2
Yang Xiaolou - The Battle Of Ji Zhou city 5:31 4
Ye Shenglan - A Good Shot At The Barracks Gate 11:17 2
Yang Xiaolou - An Tian Club 2:59 8
Ma Changli - Hongyang Cave: Visiting the Three (Hong Yang Dong: Tan Bing) 6:12 3
Zhang Xuejin - San Niang Scolding Her Unfilial Son 6:15 2
Zhao Yanxia - Legend of the White Snake 6:37 6
Tong Zhiling - Sister You San 10:48 6
Chinese Tradtional Orchestra Of Jiangsu Song And Dance Ensemble - Jing Diao (Beijing Opera Tune) 2:52 10
Wu Suqiu - After Being United 10:01 3
Li Changchun - The Execution of Chen Shimei 5:27 4
Wang Fengqing - The Red Mole 6:06 3
Wang Fengqing - Wenzhao Pass 3:25 4
Zhang Xuejin - By the Chienkan River: Do Think About It (Jian Gan He Bian: Lai Zi A Ni Yao Hao Hao… 7:40 2
Gao Qingkui - Stabbing The Emperor s Robe (Zhan Huang Pao) 2:01 4
Zhao Yanxia - Sparks of Revolutions at Reed Marshes: Eve of Storm (Lu Dang Huo Zhong: Feng Sheng… 7:24 3
Tong Xiangling - Takeover of Weihu Mountain: Spring Has Come (Zhi Qu Wei Hu Shan: Ying Lai Chun Se… 5:30 3
Fang Rongxiang - Sweeping the White Tiger Regiment: Landslide Victory Tonight (Qi Xi Bai Hu Tuan:… 0:51 2
Li Weikang - Butterfly and Flowers: Loving This Land (Die Lian Hua: Qing Nan She) 6:56 3
Li Duokui - A Snow White Cup (Xue Bei Yuan) 5:46 2
Li Duokui - Ganlu Temple: Aria A (Gan Lu Si: Xuan Duan Yi) 2:56 3
Tong Xiangling - New Years Eve (Chu Xi Ye) 1:35 7
Yan Jupeng - Giving Up Xuzhou City (Rang Xu Zhou) 2:18 3
Jin Shaoshan - Stealing the Imperial Horse (Dao Yu Ma) 3:54 3
Gao Qingkui - Executing the Son At the Camp Gate: Aria A (Yuan Men Zhan Zi: Xuan Duan Yi) 5:50 4
Li Chongshan - The Panshi Bay 1:20 9
Ye Shenglan - The White Gate Tower: Aria B (Bai Men Lou: Xuan Duan Er) 2:59 3
Qiu Shengrong - Orphan of the Zhaos (Zhao Shi Gu Er) 3:27 4
Xu Biyun - Emerald Pearl 7:12 2
Guan Sushuang - Ms. Dai Nuo (Dai Nuo) 5:29 8
Li Guang - Wishes 4:30 22
+++{[#]}--- - ep téléchargement gratuit 4:46 30
Hong Xuefei; Ma Changli; Tan Yuanshou; Wan Yiying; Zhou Hetong - Sha Jia Bang: Battle Of Wits 5:19 7
Gao Yuqian; Liu Changyu; Qian Haoliang - Recounting The Family’s Revolutionary History 30:58 2
Cheng Yanqiu; Yu Shiwen - Three Claps (San Ji Zhang) 48:10 7
Li Chongshan - The Sound of Shell Trumpet 1:07 1
Zhao Rongchen - A Young Girl's Dream 12:44 0
Hao Shouchen - The Night Trial on Pan Hong 10:15 0
Hao Shouchen - The Dowager Duchess Sai 3:13 0
Yuan Shihai - Huang Yidao 2:59 1
Wang Yinqiu - The Story of Butterfly Lovers 3:20 0
Wang Mengyun - Hong's Mother Reviles Chou 5:20 10
Wang Mengyun - The Red Flag Waving in the East Wind 1:29 8
Yan Jupeng - Giving Up Xuzhou City 6:12 3
Jiang Miaoxiang - The Yellow Crane Tower 2:56 1
Jiang Miaoxiang - The God of Luo 2:52 1
Xiao Changhua - The Mount of Green Stone 2:42 2
Xiao Changhua - Sending for a Doctor 6:35 2
Mei Baojiu - The Woman General Mu Guiying 7:28 3
Li Guang - Descending the Taihang Mountains in the Moonlight 3:00 1
Li Hezeng - The Battle of Yiling 14:24 1