Ïåñíè î ëþäÿõ

Durée de lecture
20 titres
Longueur de l'album
98:44

Tags

Liste des titres

    Titre     Durée Auditeurs
1 Track 01 6:44 2
1 Ñêîðî äåìáåëü 4:49 127
2 Ãëàâíîå-÷òî åñòü òû ó ìåíÿ 4:11 8
2 Track 02 5:19 2
3 Óëî÷êè ìîñêîâñêèå 4:37 130
3 Ìëàäøàÿ ñåñòð¸íêà 4:17 55
4 Òðàìâàé ïÿò¸ðî÷êà 5:01 17
4 Êîìáàò 6:06 401
5 Ñàìîâîëî÷êà 3:52 377
5 Ðåáÿòà ñ íàøåãî äâîðà 5:57 142
6 Ñêâîðöû 5:11 123
6 Òóëóï÷èê çàÿ÷èé 5:12 78
7 Àòàñ 3:44 145
7 Ãîäû 4:59 64
8 Íå âàëÿé äóðàêà, Àìåðèêà 5:32 121
8 Òàì çà òóìàíàìè 4:12 235
9 Èøî 3:58 48
9 Äîðîãà 6:00 194
10 Êîíü 4:36 358
10 Ñòàðûé áàðèí 4:27 79

À propos de cet album

Nous n'avons pas encore de description pour cet album. Envie de nous donner un coup de main ?

Autres sorties

Tendance d'écoute

360auditeurs en tout
1 055scrobbles en tout
Tendances récentes des auditeurs :

Explorer plus en détails

Shoutbox

Ajouter un commentaire. Ouvrir une session Last.fm ou S'inscrire.

Top Auditeurs